Điều khoản sử dụng

Dịch vụ tự mua và vận chuyển hàng Mỹ về Việt Nam

Website này được điều hành bởi VVN LLC có trụ sở tại Hoa Kỳ. Trên website này các cụm từ "Chúng tôi", "của chúng tôi", "Tự Mua" được hiểu là tumua.net. VVN LLC giới thiệu website này bao gồm toàn bộ thông tin, công vụ, ứng dụng, dịch vụ đến bạn - khách hàng của chúng tôi.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua một thứ gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào "Dịch vụ" của chúng tôi và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau ("Điều khoản Dịch vụ", "Điều khoản"), bao gồm các điều khoản và điều kiện bổ sung tham chiếu ở đây và/hoặc có sẵn ở các liên kết website. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với người dùng là người duyệt web, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

Điều 1: Điều khoản dịch vụ trực tuyến

 • 1.1 Bằng cách đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, bạn cho biết rằng bạn ít nhất là đủ tuổi trưởng thành theo pháp luật tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn và bạn đã cho chúng tôi sự đồng ý của bạn cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ tuổi nào của bạn sử dụng trang web này.
 • 1.2 Bạn không được sử dụng các sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào cũng không được. Không được vi phạm bất kỳ luật nào thuộc phạm vi quyền hạn của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).
 • 1.3 Việc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay các Dịch vụ của bạn.

Điều 2: Điều kiện chung

 • 2.1 Tự Mua bảo lưu quyền từ chối dịch vụ cho bất cứ ai vì bất kỳ lý do nào vào bất kỳ lúc nào.
 • 2.2 Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển không mã hoá và bao gồm (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật của các mạng kết nối hoặc thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa khi chuyển qua mạng.
 • 2.3 Bạn đồng ý không sản xuất lại, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên lạc nào trên trang web thông qua đó dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 • 2.4 Các tiêu đề được sử dụng trong bản điều khoản này được cung cấp cho sự thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

Điều 3: Độ chính xác, sự bảo toàn và hạn định của thông tin

 • 3.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang này không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật mới nhất. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho các thông tin tổng quát và không nên dựa vào hoặc sử dụng như là cơ sở duy nhất để ra quyết định mà không tham khảo nguồn thông tin chính yếu, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bất cứ sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang này đều do bạn tự chịu rủi ro.
 • 3.2 Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

Điều 4: Chỉnh sửa đối với dịch vụ và giá cả

 • 4.1 Giá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi mà không báo trước. Chúng tôi bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào để sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào của Dịch vụ) mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá cả, đình chỉ hoặc ngừng dịch vụ.

Điều 5: Địa chỉ thanh toán và thông tin tài khoản

 • 5.1 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối mọi đơn đặt hàng mà bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của chúng tôi, hạn chế hoặc hủy bỏ số lượng mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc một đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng, và / hoặc các đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc địa chỉ giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc huỷ một đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên lạc với địa chỉ e-mail và / hoặc địa chỉ thanh toán / số điện thoại được cung cấp vào thời điểm đặt hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc cấm các đơn hàng mà theo phán xét riêng của chúng tôi có vẻ như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.
 • 5.2 Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản mới, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua hàng được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật ngay tài khoản và các thông tin khác của bạn, bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn để chúng tôi có thể hoàn thành giao dịch của bạn và liên hệ với bạn nếu cần.

Điều 6: Công cụ tùy chọn

 • 6.1 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát - cũng không có quyền kiểm soát. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có sự xác nhận nào. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba. Bất kỳ việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web hoàn toàn chịu rủi ro và tuỳ ý và bạn phải đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản về các công cụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.
 • 6.2 Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và / hoặc các tính năng mới thông qua trang web (bao gồm, việc phát hành các công cụ và nguồn lực mới). Các tính năng mới và / hoặc dịch vụ này cũng phải tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này.

Điều 7: Liên kết đến bên thứ ba

 • 7.1 Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.
  Liên kết bên thứ ba trên trang này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không bảo đảm và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ tài liệu, trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào.
  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hoá, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem lại cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu họ trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, quan ngại hoặc câu hỏi về sản phẩm của bên thứ ba phải được chuyển đến bên thứ ba.

Điều 8: Danh mục hàng hóa cấm xuất & nhập khẩu

 • 8.1 Tự Mua không nhận hỗ trợ và cung cấp dịch vụ với các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất & nhập khẩu theo quy định pháp luật Quốc Tế, Hoa Kỳ và Việt Nam.
 • 8.2 Tự Mua tuân thủ nghiêm ngặt các điều lệ và quy định theo luật pháp hiện hành của Việt Nam, Hoa Kỳ và Quốc Tế.
 • 8.3 Mọi thắc mắc về hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất & nhập khẩu vui lòng tham khảo thông tin từ Hải quan Hoa Kỳ & Hải quan Việt Nam và (hoặc) liên hệ trực tiếp chúng tôi để được giải đáp một cách kỹ lưỡng.

Điều 9: Trách nhiệm & quyền lợi khách hàng

 • 9.1 Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hàng hóa vận chuyển, mua hộ dựa trên pháp luật hiện hành của Việt Nam, Hoa Kỳ & Quốc Tế.
 • 9.2 Chịu trách nhiệm trong việc khai báo đúng, đủ thông tin về hàng hóa, mọi tranh chấp nếu có sẽ dựa vào thông tin khai báo của quý khách. Cho phép Tự Mua mở hàng hoá ra để kiểm tra theo luật của IAC trước khi đóng lại để vận chuyển đi.
 • 9.3 Chịu trách nhiệm tìm hiểu thông tin chi tiết sản phẩm & uy tín của website bán hàng cho dịch vụ Tự Mua Hàng Mỹ & Mua hộ (dùm) Hàng Mỹ
 • 9.4 Đảm bảo thông tin về người nhận: Địa chỉ, họ tên, số điện thoại, số chứng minh thư. Nếu sai sót thông tin gây đến việc sai người nhận chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
 • 9.5 Thanh toán đúng như cam kết trước và sau khi nhận hàng, theo đúng quy trình vận chuyển, mua hộ (dùm) hàng hóa của chúng tôi.
 • 9.6 Khách hàng không được phép sử dụng thẻ thanh toán trộm cắp để mua hàng hóa gởi đến kho hàng của chúng tôi. Bất kì giao dịch bất hợp pháp sẽ được chúng tôi chuyển tới cảnh sát Hoa Kỳ, công an Việt Nam. Hàng hóa mua bằng các hình thức phạm pháp sẽ được chuyển hoàn đến người bán. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về việc sử dụng thẻ thanh toán hợp pháp bao gồm: thông tin chủ thẻ, hình chụp thẻ,...

Điều 10: Miễn trừ trách nhiệm

 • 10.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong việc khai gian hàng hóa, vi phạm pháp luật từ phía khách hàng.
 • 10.2 Chúng tôi đóng vai trò là công ty vận chuyển trung gian, không trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng nên sẽ không nhận khiếu nại về bảo hành, sữa chữa cho các đơn hàng mua hộ (mua dùm).
 • 10.3 Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp chiến tranh, động đất, thiên tai, những tình huống bất khả kháng mà mất mát hàng hóa, chậm thời gian cam kết.
 • 10.4 Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hóa mất mát, hỏng hóc do cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ và Việt Nam kiểm tra, tịch thu; hoặc hàng hóa chuyển phát sai, mua hộ nhầm do khách hàng đưa sai thông tin, số điện thoại không liên lạc được.
 • 10.5 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hàng hóa là chất lỏng, các thực phẩm có hạn sử dụng, các mặt hàng dễ vỡ chưa khai báo trước đó. Các hàng hoá có giá trị kỉ niệm, trang sức không khai báo giá trị, hoặc các mặt hàng không được định giá cơ bản.
 • 10.6 Chúng tôi không có trách nhiệm kiểm tra hàng, cũng như đếm số lượng, màu sắc cho hàng hoá nếu là hàng quý khách tự mua về văn phòng tại Mỹ.
 • 10.7 Chúng tôi không bảo đảm cho các đơn hàng khẩn cần phải về đúng ngày. Mọi hàng hoá đều có thể bị trễ/hoãn vì nhiều lý do khác ngoài tầm kiểm soát của Tự Mua (hãng máy bay delay, dời chuyến bay, thủ tục hải quan bị trễ do nhiều hàng,…).
 • 10.8 Chúng tôi không giải quyết mọi khiếu nại về đủ hàng/ thiếu hàng/ hàng bị hư hỏng sau khi khách hàng nhận hàng và kí “đã nhận". Nếu có bất cứ vấn đề về việc thùng hàng bị móp méo hỏng hóc/ thiếu hàng/… quý khách phải thông báo ngay với chúng tôi và ghi rõ thông tin vào tờ biên nhận nhận hàng.

Điều 11: Đền bù tổn thất và bảo hiểm hàng hóa

 • 11.1 Đối với vận đơn không mua bảo hiểm Chúng tôi cam kết đền bù 100% hàng hóa theo danh sách hàng hóa của vận đơn trong trường hợp thất lạc, hỏng hóc do quá trình vận chuyển (trừ các trường hợp miễn trừ ở điều 10). Đối với hàng hóa không thể mua lại hoặc không thể xác nhận giá trị chúng tôi sẽ bồi thường tối đa $50/món hàng.
 • 11.2 Đối với vận đơn có mua bảo hiểm Chúng tôi cam kết đền bù hàng hóa theo danh sách hàng hóa của vận đơn trong mọi trường hợp bạn không nhận được hàng hoặc hỏng hóc do quá trình vận chuyển (bao gồm thiên tai). Đối với hàng hóa không thể mua lại chúng tôi sẽ bồi thường 100% theo giá trị bảo hiểm của vận đơn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi câu hỏi về điều khoản sử dụng vui lòng gởi đến email của chúng tôi so.contact@tumua.net